Publication

 

 1. Walaszczyk A.: Przyszłość wsi w Polsce w aspekcie regionalnym z uwzględnieniem problematyki Grup Producenckich i Dobrej Praktyki Rolniczej. „Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania” praca zbiorowa pod redakcją H. Babisa i A. Budziewicz. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 2005. ISBN 83-7241-515-3.
 2. Walaszczyk A.: Perspektywy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw branży rolniczej w Polsce. „Zarządzanie Rozwojem Organizacji” Tom II pod redakcją S. Lachiewicza. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. 2007. ISBN 978-83-7283-214-6.
 3. Walaszczyk A.: Ergonomiczna analiza czynności wykonywanych w procesie udoju krów – studium przypadku. „Ergonomia Niepełnosprawnym – w organizacji pracy i medycynie” pod redakcją J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, K. Boczkowskiej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. 2007. ISBN 978-83-61215-02-8.
 4. Walaszczyk A.: Sigma levels development analysis within Six Sigma programme. „Quality and environmental management – continuous change of paradigms” pod redakcją J. Lewandowskiego, Z. Wiśniewskiego. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-7283-240-5.
 5. Walaszczyk A.: Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej znaczenie w gospodarstwach rolnych jako mikro przedsiębiorstwach gospodarczych. „Przedsiębiorczość i Innowacje – problemy, koncepcje, wyzwania” pod redakcją S. Lisa, T. Szot-Gabryś. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach. 2008. ISBN 978-83-60880-36-5.
 6. Walaszczyk A.: Barriers for implementation of quality management standards in farming. “MMS Proceedings“. FVT TU in Košice with a seat in Prešov. ISBN 978-80-553-0069-6.
 7. Walaszczyk A.: Wymagania Unii Europejskiej w zakresie standardów zarządzania jakością w sektorze rolno-spożywczym. „Gospodarka w warunkach integracji europejskiej” pod redakcją J. Grzywacza, S. Kowalskiego. Wydawnictwo Tekst sp. z o.o. Płock. 2008. ISBN 978-83-61601-04-3.
 8. Jałmużna I., Walaszczyk A., Sekieta M.: Ocena systemu informacyjnego przedsiębiorstw MSP województwa łódzkiego w aspekcie zarządzania dokumentacją. „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie” pod redakcją R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Opole 2009. ISBN 978-83-923797-7-5.
 9. Walaszczyk A., Widz K.: Stan obecny i perspektywy zarządzania wiedzą w indywidualnych gospodarstwach rolnych. „Kapitał intelektualny w organizacji” pod redakcją E. Skrzypek. Wydawnictwo Zakładu Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 2009. ISBN 978-83-92-4547-4-8.
 10. Walaszczyk A.: Methods and possibilities to improve farmers’ quality of life at work. „Conception of Work Life Balance and Personal Development Policy” pod redakcją J. P. Lendzion. Wydawnictwo Media Press. Łódź 2009. ISBN 978-83-61215-17-2.
 11. Walaszczyk A., Walczyk M.: Postrzeganie koncepcji zarządzania jakością TQM przez przyszłych menedżerów. „Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej“ pod redakcją M. Matejun, M. Szczepańczyk..Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. 2009. ISBN 978-83-7283-302-0.
 12. Walaszczyk A.: Areas for introducing improvements in primary production. „Quality in improvement of production and service processes” pod redakcją J. Lewandowski, M. Sekieta. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-72-83-321-1.
 13. Walaszczyk A.: Gospodarowanie zasobami w odniesieniu do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w produkcji pierwotnej. „Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia” pod redakcją A.Szplit. Miscellanea Oeconomicae. Kielce 2009. ISBN 83-87798-71-1.
 14. Walaszczyk A.: Implementacja standardów zarządzania jakością w gospodarstwach rolnych. „Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką” pod redakcją S. Lachiewicz, M. Matejun. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. 2010. ISBN 978-83-7283-352-5.
 15. Walaszczyk A.: „Z Eko na Ty”. „Packaging Polska”. Magazyn dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego NR 11/10. ISSN: 1509-1767.
 16. Walaszczyk A., Kozieł K.: The role of foodstuff packaging at the stage of farming production on the example of fruit and vegetable. “Product and Packaging Quality and logistics aspects” pod redakcją J.Lewandowski, I.Jałmużna, M.Sekieta. Politechnika Łódzka 2010. ISBN: 978-83-7283-430-0.
 17. Walaszczyk A.: Eco-signing of foodstuffs. “Product and Packaging – quality and logistics aspects” pod redakcją J.Lewandowski, I.Jałmużna, M.Sekieta. Politechnika Łódzka 2010. ISBN: 978-83-7283-430-0.
 18. Walaszczyk A.: Computer aided management of agricultural industries. „Information Systems In Management X” pod redakcją P. Jałowiecki, A. Orłowski. Computer Aided Logistics. WULS Press Warsaw 2011. ISBN 978-83-7583-265-5.
 19. Walaszczyk A.: Jakościowe aspekty zarządzania gospodarstwem rolnym. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach” pod redakcją S. Lachiewicz, K. Szymańska, A. Walecka. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. 2011. ISBN: 978-83-7283-399-0.
 20. Walaszczyk A.: Innowacyjność i konkurencyjność mikro-przedsiębiorstw w XXIw. „Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXIw.” pod redakcją naukową W. Matwiejczuk. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2011. ISBN: 978-83-7641-561-1.
 21. Walaszczyk A.: Zarządzanie jakością w mikro-przedsiębiorstwach rolnych. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” NR 9 (740)/2011. ISSN: 0860-6846.
 22. Walaszczyk A.: Planning of food safety assurance. “Quality in management of processes” pod redakcją J.Lewandowski, M.Sekieta, A.Walaszczyk. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2011. ISBN: 978-83-7283-434-8.
 23. Walaszczyk A.: Systemy informacyjne w rolnictwie precyzyjnym. „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji” pod red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Opole 2012. ISBN: 978-83-930399-4-4.
 24. Walaszczyk A.: Bariery w zarządzaniu tradycyjnymi przedsiębiorstwami rolnymi. „Zarządzanie i Finanse” – Journal of Management and Finance 10/1/3. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. ISSN 2084-5189.
 25. Walaszczyk A.: The disposal of plant protection products packaging, [w:] Product and packaging – tendencies for development in logistics, Lewandowski J., Walaszczyk A., Sekieta M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, s. 157-168, ISBN 978-83-7283-452-2.
 26. Walaszczyk A., Redzisz J.: Implementacja Dobrej Praktyki Rolniczej, studium przypadku. „Problemy rolnictwa światowego” – Zeszyty naukowe SGGW w Warszawie tom 12 (XXVII) 2012 zeszyt 4. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2012. ISSN 2081-6960.
 27. Walaszczyk A., Czapla R.: Computer quality management support on a farm – case study, [w:] Information Systems in Management Vol.1 No.1 2012. ISSN 2084-5537.
 28. Walaszczyk A., Grzesiak I.: Bariery w zarządzaniu jakością w gospodarstwach rolnych branży mleczarskiej, [w:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego Nr VII/2012. ISSN 1897-7480.
 29. Walaszczyk A.: Czerwińska E.: Zarządzanie opakowaniami w cukrowni – studium przypadku. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” NR 1 (756)/2013. ISSN: 0860-6846.
 30. Walaszczyk A., Błaszczyk M.: Projektowanie wskaźników monitorowania procesów. Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Łódzkiej Nr 56/2013. ISSN: 0137-2599.
 31. Walaszczyk A.: The ­­designing the tools measuring client satisfaction, [w:] Selected aspects of production systems management, J.Lewandowski, I. Jałmużna, A. Walaszczyk. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2013. ISBN: 978-83-7283-589-5.
 32. Walaszczyk A.: Zarządzanie bezpieczeństwem dzieci podczas realizacji prac rolnych, [w:] Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Nowa perspektywa, J.Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2014. ISBN: 978-83-7283-624-3.
 33. Walaszczyk A., Walczak N.: Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w zarządzaniu branżą rolną, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Opole 2014. ISBN: 978-83-930399-6-8.
 34. Walaszczyk A., Ordziński M.: Znaczenie zarządzania identyfikowalnością wyrobów spożywczych, [w:] Problemy rolnictwa światowego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Tom 14 (3)/2014. ISSN: 2081-6960.
 35. Ordziński M., Walczak N., Walaszczyk A.: Analiza i ocena znakowania wyrobów piekarskich jako istotny branżowy element logistyczny [w:] Rola systemów informacyjnych w logistyce – wybrane przykłady, Łódź 2014. ISBN: 978-83-7283-623-6.
 36. Walaszczyk A.: Identyfikacja wyrobów spożywczych na opakowaniach istotnym elementem logistycznym w łańcuchu żywnościowym, czasopismo „Logistyka” nr 6/2014, ISSN: 1231-5478.
 37. Walaszczyk A.: Zarządzanie dokumentacją produkcyjną w przedsiębiorstwach rolnych – badania i analiza, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, R.Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Opole 2015. ISBN: 978-83-930399-7-5.
 38. Walczak N., Walaszczyk A.: Badania i analiza opakowań dla wyrobów mleczarskich na poziomie konsumenckim, [w:] Oblicza współczesnego zarządzania z perspektywy studentów, A.Stankiewicz-Mróz, M.Bielecki. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2015. ISBN: 978-83-7283-703-5.
 39. Jankowska K., Walaszczyk A.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwach rolnych sektora upraw – badania, [w:] Oblicza współczesnego zarządzania z perspektywy studentów, A.Stankiewicz-Mróz, M.Bielecki. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2015. ISBN: 978-83-7283-703-5.
 40. Walaszczyk A.: Informatyczne wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem żywności – badanie i analiza [w:] Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, W. Sroka. Wydawnictwo „Dom Organizatora”. Toruń 2016. ISBN: 978-83-7285-797-2.
 41. Walaszczyk A., Rajkiewicz M.: Analiza porównawcza modeli podejścia procesowego i projekt własny na przykładzie branży spożywczej, [w:] Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech. Wydawnictwo volumina.pl. Szczecin 2016. ISBN: 978-83-7867-347-7.
 42. Rajkiewicz M., Walaszczyk A., Wiśniewski Z.: Quality management in toy and children’s furniture manufacturing, [w:] Advances in Social & Occupational Ergonomics, Richard H.M.Goossens. Wydawnictwo Springer. Florida, USA 2016. ISSN: 2194-5365 (electronic).
 43. Walaszczyk A., Radziński W.: Zarządzanie ekologicznymi gospodarstwami rolnymi w Polsce – badania własne uzupełnione o przykłady międzynarodowe [w:] Problemy rolnictwa światowego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Tom 16 (XXXI)/2016. ISSN: 2081-6960.
 44. Walaszczyk A., Jędrzejczyk M.: Identyfikacja kosztów jakości w przedsiębiorstwach i problemy z tym związane [w:] Przedsiębiorstwo i Finanse nr 3 (14)/2016. ISSN 2084-1361.
 45. Walaszczyk A.: Zarządzanie relacjami z dostawcami w kontekście bezpieczeństwa łańcucha dostaw [w:] Organizacja w sieci relacji, S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017. ISBN: 978-83-7283-835-3.
 46. Walaszczyk A.: Risk Management of Processes in the Quality Management System [w:] Annales H – Oeconomia, VOL LII,1, Lublin 2018. ISSN: 0459-9586.
 47. Walaszczyk A.: Bariery we wdrażaniu systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach sektora MSP w Polsce [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIX, Zeszyt 9, część III, Łódź 2018. ISSN: 1733-2486.
 48. Walaszczyk A.: „Czy to ważne, skąd pochodzi to, co jemy?-Rozważania o identyfikowalności wyrobów spożywczych”. „Wprowadzamy zmiany”. Kwartalnik Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego. NR 04/2018. ISSN: 2451-2761.
 49. Walaszczyk A., Siodłowska A.: Analiza i projekt doskonalenia procesu zarządzania opakowaniami zwrotnymi – studium przypadku, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach seria Organizacja i Zarządzanie nr 131/2018; DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.40. ISSN 1641-3466.
 50. Walaszczyk A., Polak-Sopińska A.: The Role of Leadership in Organizations Managed in Conformity with ISO 9001 Quality Management System Standard, Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, (SCOPUS), ISBN: 978-3-030-20153-1.
 51. Polak-Sopińska A., Wiśniewski Z., Walaszczyk A., Mączewska A., Sopiński P.: Impact of Industry 4.0 on Occupational Health and Safety, Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019, (SCOPUS), ISBN: 978-3-030-20493-8.
 52. Walaszczyk A., Galińska B.: Food Origin Traceability from a Consumer’s Perspective, Sustainability Vol. 12, Issue 5/1872, 2020. doi: 10.3390/su12051872.
 53. Walaszczyk A., Szymonik A.: Temperature controlled warehouse safety management model, Scientific Papers of Silesian University of Technology „Organization and Management” series no. 148/2020, DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2020.148.56. ISSN 1641-3466.

 

 1. Walaszczyk A.: Wdrażanie standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016, ISBN: 978-83-7283-773-8.
 2. Walaszczyk A.: Zasady zarządzania jakością fundamentem zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019, ISBN: 978-83-66287-05-1. https://doi.org/10.34658/9788366287051

 

 1. Lewandowski J., Jałmużna I., Walaszczyk A., Contemporary and future trends in management, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, ISBN 978-83-7283-431-7.
 2. Lewandowski J., Sekieta M., Walaszczyk A., Quality in management of processes, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, ISBN 978-83-7283-434-8.
 3. Lewandowski J., Walaszczyk A., Sekieta M., Product and packaging – tendencies for development in logistics, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, ss. 199, ISBN 978-83-7283-452-2.
 4. Lewandowski J., Walaszczyk A., Jałmużna I., Product and packaging – tendencies for development in manufacturing, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, ss. 177, ISBN 978-83-7283-451-5.
 5. Sekieta M., Bielecki M., Walaszczyk A., Wybrane aspekty logistyki w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, ISBN: 978-83-7283-572-7.
 6. Lewandowski J., Jałmużna I., Walaszczyk A., Selected aspects of production systems management, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, ISBN 978-83-7283-589-5.
 7. Lewandowski J., Sekieta M., Walaszczyk A., Wybrane aspekty współczesnej logistyki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, ISBN: 978-83-7283-621-2.
 8. Lewandowski J., Walaszczyk A., Jałmużna I., Product and packaging – contemporary challenges, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, ISBN 978-83-7283-636-6.
 9. Walaszczyk A., Jałmużna I., Lewandowski J., Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, ISBN 978-83-7283-774-5.
 10. Walaszczyk A., Jałmużna I., Galińska B, Management and Safety in Food Chain, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, ISBN 978-83-7283-830-8
 11. Galińska B., Kopania J., Walaszczyk A., Współczesne rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, ISBN 978-83-7283-893-3.
 12. Bielecki M., Galińska B., Walaszczyk A., Zarządzanie logistyką – aktualne problemy i wyzwania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018, ISBN 978-83-7283-952-7.
 13. Walaszczyk A., Jałmużna I., Lewandowski J., Food Safety and Industry 4.0, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, ISBN 978-83-7283-920-6.