obszary dyplomowania

 

Obszary dyplomowania są zgodnie z moimi blokami zainteresowań naukowo-badawczych (patrz zakładka Praca naukowa).

Każdy dyplom (inżynierski bądź magisterski) pisany jest w oparciu o praktykę gospodarczą i oparty na faktycznie funkcjonującym na rynku przedsiębiorstwie. Prace w większości obejmują swoim zakresem projekty doskonalenia realizowanych w przedsiębiorstwach procesów bądź są to prace badawcze.

Do końca 2019r., wypromowałam 53 prace inżynierskie oraz 55 prac magisterskich.
Poza tym poprowadziłam kilkadziesiąt prac końcowych słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością.

Na mocy Uchwały nr 8/223/2016 Rady Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej z dnia 06.04.2016r., byłam promotorem pomocniczym doktoratu „Strategia i struktura organizacyjna a podejście procesowe w zarządzaniu uczelnią publiczną”.